Дисципліни

ПЕРЕЛІК

навчальних дисциплін, інших видів навчальної роботи, закріплених за кафедрою іспанської та французької філології 

з/п Назва навчальних дисциплін, інших видів навчальної роботи кафедри (відповідно до робочих навчальних планів па 2018-2019 н. р.)* Курс (рік навчання) Форма навчання (денна, заочна) Примітки

Кафедра іспанської та французької філології

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Народна латина ІІ денна
Лексикологія іспанської мови ІІІ денна 014 Середня освіта
Практика усного і писемного мовлення іспанської мови ІІІ денна 014 Середня освіта
Історія іспанської мови ІІІ денна 014 Середня освіта
Практика усного і писемного мовлення іспанської мови ІІІ денна
Історія іспанської мови ІІІ денна
Курс за вибором з лінгвістики: «Особливості перекладу текстів різних жанрів у контексті лінгвокультурології» ІІІ денна
Теорія і практика перекладу іспанської мови ІІІ денна
Теоретична фонетика іспанської мови ІІІ денна
Практика усного і писемного мовлення іспанської мови IV денна, заочна
Стилістика іспанської мови IV денна, заочна
Теоретична фонетика іспанської мови IV денна, заочна
Курс за вибором з лінгвістики: «Мовні засоби вираження гумору в сучасній іспанській літературі» IV денна, заочна
Лінгвокраїнознавство (іспанська мова) IV денна, заочна
Теоретична граматика іспанської мови IV денна, заочна
Інтерпретація тексту (іспанська мова) IV денна, заочна
Курсова робота з  лінгвістики (іспанська мова) IV денна, заочна
Комплексний кваліфікаційний іспит з першої іноземної мови (іспанська мова) IV денна, заочна
Народна латина ІІ денна
Лексикологія французької мови ІІІ денна 014 Середня освіта
Практика усного і писемного мовлення французької мови ІІІ денна 014 Середня освіта
Історія французької мови ІІІ денна 014 Середня освіта
Практика усного і писемного мовлення французької мови III денна
Історія французької мови III денна
Теорія і практика перекладу французької мови ІІІ денна
Практика усного і писемного мовлення  французької мови IV денна, заочна
Теоретична граматика французької мови IV денна, заочна
Стилістика французької мови IV денна, заочна
Інтерпретація тексту (французька мова) IV денна, заочна
Курс за вибором з лінгвістики: «Гендерні студії у сучасній лінгвістичній парадигмі» IV денна, заочна
Курсова робота з  лінгвістики (французька мова) IV денна, заочна
Комплексний кваліфікаційний іспит з першої іноземної мови (французька мова) IV денна, заочна

Кафедра іспанської та французької філології

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Культура усного та писемного мовлення першої іноземної мови (іспанська / французька мова) V денна
Актуальні проблеми перекладознавства (іспанська / французька мова) V денна
Вибіркові дисципліни: «Художнє текстотворення: лінгвокогнітивний аспект», «Художнє текстотворення: комунікативно-прагматичний аспект», «Наратологічний аспект текстотворення» V денна
Вибіркові дисципліни: «Проблеми художнього перекладу», «Усний переклад (послідовний і синхронний)», «Фахові мови і галузевий переклад» (іспанська / французька мова) V денна
Основи наукового письма іноземною мовою (іспанська / французька мова) V денна
Перекладацька практика з першої іноземної мови денна
Науково-асистентська практика з першої іноземної мови (іспанська / французька мова) денна
Дипломна робота магістра з лінгвістики (іспанська / французька мова) денна
Кваліфікаційний іспит з першої іноземної мови (іспанська / французька мова) денна