Каратєєва Ганна Михайлівна

А.М. редКандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іспанської та французької філології.

Працює на факультеті з вересня 2008 р.

У 2002 році закінчила факультет романо-германської філології Київського гуманітарного інституту, спеціальність «Мова та література (французька, англійська)».

У 2005-2008 році навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.05 «Романські мови».

31 жовтня 2008 року захистила кандидатську дисертацію «Текстовий концепт подорож у французькій постмодерністській прозі (на матеріалі творів Ле Клезіо)».

У 2015 році присвоєно звання доцента кафедри романської філології.

Сфера наукових інтересів: 

 • Когнітивна поетика.
 • Сучасний французький рекламний дискурс та його специфіка.
 • Міжкультурна комунікація.

 Стажування за кордоном:

Університет Кан Нормандія (Французька Республіка), програма мобільності ЕРАЗМУС+, 2017.

Основні навчальні курси:

 • Перший (бакалаврський) рівень:

Практика усного та писемного мовлення французької мови.

Теорія і практика перекладу французької мови.

 •  Другий (магістерський) рівень:

Усний переклад (послідовний та синхронний).

Вибрані публікації:

 1. Просторова різнорідність уявних переміщень леклезіанських персонажів у дзеркалі категорії модальності (на матеріалі творів Ле клезіо) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. пр.  К. : Логос, 2013. Вип. 9. С. 40‒44.
 2. Часові параметри розгортання текстового концепту‒константи ПОДОРОЖ: (на матеріалі творів              Ле Клезіо) // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ : Серія — Філологія — Педагогіка — Психологія : зб. наук. пр. К. : КНЛУ, 2013. Вип. 25. С. 65‒70.
 3. Текстовий концепт‒константа ПОДОРОЖ: просторові параметри (на матеріалі творів Ле Клезіо) // Науковий вісник Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Вип. 6 (1). Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2013.  С. 95‒101.
 4. Текстовий концепт-константа ПОДОРОЖ : позиція мети (на матеріалі творів Ле Клезіо) // Наукові записки національного університету “Острозька Академія” : зб. наук. пр. / укладачі : І. В. Ковальчук, С. В. Новоселецька. Серія “Філологічна”. Вип. 48. Острог : Видавництво Національного університету “Острозька Академія”, 2014. С. 195‒197.
 5. Можливі світи крізь призму світопороджувальних операторів // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : зб. наук. пр. / головний редактор : І. В. Ступак. Серія : Філологія. Вип. 10. Том 1. Одеса : Видавництво Міжнародного гуманітарного університету, 2014. С. 39‒41.
 6. Структурні особливості рекламного тексту // Наукові записки. Серія : “Філологічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г. В. Самойленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. Кн. 1. С. 218‒221.
 7. Проблематика поняття рекламного тексту // Наукові записки. Випуск 138. Серія : Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2015. С. 494‒496.
 8. Інтерпретативний підхід до теорії можливих світів // Проблеми семантики, слова, речення та тексту : зб. наук. пр. К. : Вид. центр, 2017. Вип. 38. С. 62‒65.

 Навчально-методичні роботи:

 1. Мостова Н.А., Каратєєва Г.М. 21 сторіччя спонукає до навчання. Навчальний посібник з франц. мови для студ. старш. курсів мовних ф-тів вищ. навч. закладів. К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. 396 с.
 1. Каратєєва Г.М., Старовойтова Х. В. Лінгвістичні особливості ділової комунікації. Навчальний посібник з франц. мови для студентів мовних ф-тів вищ. навч. закладів. К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. 150 с.