Кагановська Олена Марківна

завантаженняДоктор філологічних наук, професор, професор кафедри іспанської та французької філології. Є видатним випускником-науковцем Київського національного лінгвістичного університету.

У 1983 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, спеціальність “Іноземні мови (дві мови)”.

У 1992 р отримала науковий ступінь кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.02.05 – романські мови, захистивши дисертацію “Іронія як засіб створення мовленнєвих установ в художньому тексті (на матеріалі творів Марселя Еме)”.

У грудні 2003 захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, м. Київ, спеціальність 10.02.05 – романські мови. Тема дисертації: Текстові концепти художньої прози: когнітивна та комунікативна динаміка (на матеріалі французької романістики середини ХХ сторіччя).

У 2005 р. Олена Марківна отримала звання професора.

Учене звання доцента по кафедрі французької філології присвоєно у 1996 р.

Учене звання професора кафедри французької філології присвоєно у 2005 р.

З 23 грудня 2003 р. по 9 березня 2011 р. – завідувач кафедри французької філології.  З 9 березня 2011 р. – завідувач кафедри романської філології КНЛУ. З 1 вересня 2015 р. – по 9 травня 2017 року – завідувач кафедри іспанської та французької філології КНЛУ.

Автор 148 публікацій, із них 1 одноосібна монографія, 94 наукові праці, опубліковані у наукових фахових виданнях України та періодичних виданнях інших держав, матеріали та тези 46 міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових і науково-практичних конференцій.

Член спеціалізованих вчених рад Д 26.054.01 і  Д 26.054.02.

Науковий керівник 19 захищених кандидатських  та 2 докторських робіт.

Офіційний опонент у 10 кандидатських і 4 докторських дисертацій у спеціалізованій вченій раді Університету імені Тараса Шевченка.

Науковий редактор двох колективних монографій (Романські студії початку ХХІ століття: текстові концепти, наратив, можливі світи (2012 р.) та Романські студії початку ХХІ століття: когнітивна поетика, історіографія, синтаксис (2014 р.)).

 Сфера наукових інтересів: 

 • Когнітивна поетика.
 • Лінгвопоетика.
 • Семантика художнього тексту.
 • Когнітивна наратологія.

 Основні навчальні курси:

 • Перший (бакалаврський) рівень:

Історія французької мови.

Основи наукового письма.

Практика усного та писемного мовлення французької мови.

 • Другий (магістерський) рівень:

Художнє текстотворення: лінгвокогнітивний аспект.

Художнє текстотворення: комунікативно-прагматичний аспект.

Вибрані публікації:

 1. Текстові концепти французької художньої прози середини ХХ сторіччя: когнітивно-наратологічний погляд // Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. пр. Вип.15. Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич, 2013. С. 195–203.
 2. Когнітивно-наратологічний погляд на текстові концепти французької художньої прози // Вісник КНЛУ. Серія Філологія. Том 16, № 1. К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. С. 37–45.
 3. Можливі світи і наратив крізь призму текстових концептів // Науковий вісник Дрогобицького держ. пед. ун-ту імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки» (мовознавство): зб. наук. пр. № 2. Дрогобич, 2014. С. 52–57.
 4. Переклад тропів у французькій художній прозі // Нова філологія: зб. наук. пр. Запоріжжя: ЗНУ, 2014. С. 225–231.
 5. Відтворення комічного у художньому перекладі авторських казок // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна», 2014. Вип. 49. С. 314–317.
 6. Можливі світи і наратив крізь призму текстових концептів (перекладознавча проблема) // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Філологія. Педагогіка. Психологія. Вип. 30. К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. C. 13–20.
 7. Поліфонія як підґрунтя розгортання текстових концептів французьких романів середини ХХ ст. // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО. Серія філологія, філософія, педагогіка. Вип. 32. К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. С. 12–21.
 8. Перекладацький аспект дослідження текстових концептів у ракурсі кореляції можливих світів і наративу // Вісник КНЛУ. Серія Філологія. Т. 19, № 2. К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. С. 149–156.
 9. Художній текст у семантичному і концептуальному ракурсах // Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб. наук. пр. / МОН України, КНЛУ / відп. ред. Н. М. Корбозерова. Вип. 38. К.: Логос, 2017. С. 57–61.
 10. Концептуальний підхід у дослідженні семантики художнього тексту // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО. Серія філологія, філософія, педагогіка. Вип. 35. К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. С. 155–165.