Скробот Алла Іванівна

WP_20180417_10_16_41_ProКандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри іспанської та французької філології.

Працює на факультеті з 1981 р.

У 1971 році закінчила Київський держаний педагогічний інститут іноземних мов.

11 червня 1992 року захистила кандидатську дисертацію «Просодія інформаційного повідомлення /експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі іспаномовної преси/».

У 1994 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичної та експериментальної фонетики романських та германських мов.

 З 2003 по 2011 очолювала кафедру іспанської мови Київського національного лінгвістичного університету.

За наукового консультування було підготовлено та захищено 5 кандидатських дисертацій.

Автор 54 наукових і науково-методичних праць, зокрема навчального посібника з фонетики іспанської мови для студентів ІІІ курсу, співавтор типології іспанської та української мов.

 Сфера наукових інтересів: 

 • Просодична актуалізація когнітивних стратегій іспаномовного дискурсу.

  Стажування за кордоном:

 • Університет Комплутенсе, Мадрид, 1996 рік.
 • Університет Комплутенсе, Мадрид, 2005 рік.

 Основні навчальні курси:

 • Перший (бакалаврський) рівень:

Практика усного і писемного мовлення іспанської мови.

Теоретична фонетика.

 •  Другий (магістерський) рівень:

Культура усного та писемного мовлення.

Основи наукового письма.

Вибрані публікації

 1. Комунікативно–прагматичний аспект інтернет-комунікації // Наукові записки. Cерія «Філологічна». Острог: Острозька академія, 2013. Вип. 33. С.127–128.
 2. Семантична структура іспанських паремій з анімалістичним компонентом // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наукових досліджень і викладання іноземних мов. К., 2012. C. 257–260.
 3. Особливості взаємозв’язку культури і мови у тексті іспанської Біблії // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія “Філологічні науки”. Вип. 25 (274). 2013. С. 24–
 4. Динамика коммуникативной прогрессии в тексте информационного сообщения // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. № 10(17). М.: Изд.”Международный центр науки и образования”, 2013. С. 98–
 5. Лінгвокультурологічні особливості мовних засобів тексту іспаномовної Біблії // Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. пр. К.: КНЛУ. Вип 31, 2013. С. 231–236
 6. Особливості символіки образної системи іспанської казки // Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук.пр. К.: КНЛУ. Вип 32, 2014. С. 272–280.
 7. Функціональні особливості образної системи іспанської казки // Наукові записки. Cерія «Філологічна». Острог: Острозька академія,  Вип. 48. С.114–115.
 8. Національно-культурна специфіка іспанських паремій з анімалістичним компонентом // Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. пр. К. : КНЛУ. Вип 33, 2015. С. 186‒193 .
 9. Лінгвокультурологічні особливості іспанських паремій з анімалістичним компонентом ̸ ̸ Наук. вісник Міжнарод. гум. ун-ту. Серія «Філологія». Міжнародний гуманітарний університет. Одеса, 2014 Вип. 10. С. 173‒175.
 10. Лінгвокультурологічне дослідження фразеологізмів іспанської та української мов ̸ ̸ Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук.пр. К.: КНЛУ. Вип 27, 2015. С. 387 – 393.
 11. Композиційні та комунікативно‒прагматичні характеристики іспанської казки ̸ ̸ (Studia Philologica (Філологічні студії): зб. наук. праць / ред. колегія І. Р. Буніятова, Л.І. Бєлєхова, О.Є. Бондарева та ін. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015.  Вип. 4. С. 49-
 12. Концепт ЛЮБОВ в іспаномовній Біблії: лінгвокультурологічний аспект  ̸ ̸ Наукові  записки. Серія «Філологічна». Острог: Острозька академія,    Вип. 62. С. 300 ‒ 302.