Редковська Тетяна Олександрівна

БезымянныйКандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іспанської та  французької філології.

У 1972 році закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, спеціальність «Іспанська та англійська мови».

З 1973 року і дотепер викладає в Київському національному лінгвістичному університеті.

У 1983 року отримала науковий ступінь кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.02.05 – романські мови, захистивши дисертацію «Редуплікація як спосіб словотворення у сучасній іспанській мові».

У 1989 році присвоєно звання доцента кафедри іспанської філології.

У 1994 нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

Автор 40 публікацій; 34 наукові і науково-методичні праці, опубліковані у наукових фахових виданнях та періодичних виданнях України; матеріали та тези 6 міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових і науково-практичних конференцій.

  Стажування за кордоном:

 • Університет Комплутенсе, Мадрид, Королівство Іспанія, 1995 рік.

 Сфера наукових інтересів: 

 • Проблеми стилістики тексту.
 • Словотворення.
 • Семантика художнього тексту.
 • Лінгвокультурологія.

 Основні навчальні курси:

 •  Перший (бакалаврський) рівень:

Лексикологія іспанської мови.

Стилістика іспанської мови.

Лінгвокраїнознавство.

Інтерпретація тексту.

 • Другий (магістерський) рівень:

Культура усного та писемного мовлення іспанської мови.

Основи наукового письма іспанської мови.

 Вибрані публікації:

 1. Нормативна та жаргонна спортивна термінологія у сучасній іспанській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб. наук. пр. / М−во освіти і науки, молоді і спорту України. Київськ. нац. лінгв. ун−т. Вип. 28 / відп. ред. Н. М. Корбозерова. К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. C. 352–358.
 2. Лінгвостилістичні параметри функціонування базових текстових концептів сучасної іспанської жіночої прози // Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб. наук. пр. / М−во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун−т. Вип. 30 / відп. ред. Н. М. Корбозерова. К. : вид. центр КНЛУ, 2013. C. 241–247.
 3. Реалізація системно-функціонального потенціалу ітеративних словотвірних моделей у розмовно-фамільярному іспанському мовленні // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. пр. / М−во освіти і науки України, Київськ. нац. ун−т імені Тараса Шевченка / відп. ред. Н. М. Корбозерова. К. : Логос, 2015. Вип. 28. C. 180–189.
 4. Лексичні засоби вираження художніх концептів у тексті роману Е. Фрейре “Ірланда”// Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр. / М−во освіти і науки України, Київ. нац. ун−т імені Тараса Шевченка / відп. ред. Н. М. Корбозерова. К. : Логос, 2016. Вип. 30. С. 153–163.
 5. Вербалізація базових концептів у романі Роси Регас “Пісня Доротеї” // Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб. наук. пр. / М−во освіти і науки України, Київськ. нац. лінгвіст. ун−т / відп. ред. Н. М. Корбозерова. Вип. 38. К. : Логос, 2017. С. 168–170.