Завідувач кафедри

зав.какфЗавідувач кафедри іспанської та французької філології Савчук Руслана Іванівна – доктор філологічних наук, професор. У 2001 році закінчила факультет романо-германської філології Волинського державного університету імені Лесі Українки за спеціальністю «Французька мова та література» і здобула кваліфікацію філолога, викладача французької мови і літератури та англійської мови (диплом BC № 16392024). З 2002 р. по 2006 р. працювала асистентом кафедри романських та класичних мов на факультеті романо-германської філології Волинського державного університету імені Лесі Українки.

З 2006 по 2009 рік навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.05 – романські мови. 18 вересня 2009 року захистила кандидатську дисертацію «Оповідний простір художньої прози Ф. Саган: лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти» у спеціалізованій вченій раді Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету.

Кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.05 – романські мови з 10 березня 2010 року (ДК № 058309). Учене звання доцента по кафедрі романської філології присвоєно 26 жовтня 2012 року (атестат 12ДЦ № 032605).

З 2013 по 2016 рік навчалася в докторантурі Київського національного лінгвістичного університету. 15 грудня 2016 року захистила докторську дисертацію «Наративні стратегії художнього текстотворення: лінгвокогнітивний і семіотичний аспекти (на матеріалі французьких прозових творів XVIII–XXI ст.) у спеціалізованій вченій раді Д 26.054.02 Київського національного лінгвістичного університету.

Доктор філологічних наук із 28 лютого 2017 року (диплом ДД № 006362).

З 10 травня 2017 року Савчук Руслана Іванівна є завідувачем кафедри іспанської та французької філології Київського національного лінгвістичного університету.

Загальний стаж роботи у Київському національному лінгвістичному університеті за фахом – 10 років, із яких стаж педагогічної роботи – 4 роки та науково-педагогічної – 6 років. З 2017 р. є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.054.05 у Київському національному лінгвістичному університеті. За наукового консультування Савчук Р. І. було підготовлено та захищено 1 кандидатську дисертацію.

За період науково-педагогічної діяльності Савчук Р. І. має 56 публікацій, з них 1 одноосібна монографія, 42 наукові праці, опубліковані у наукових фахових виданнях України та періодичних виданнях інших держав (9 статей, з них 6 надруковані у виданнях, індексованих у наукометричній базі Сopernicus), матеріали та тези міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових і науково-практичних конференцій. Савчук Р. І є також співавтором колективної монографії кафедри іспанської та французької філології: “Романські студії початку ХХІ століття: текстові концепти, наратив, можливі світи” (вип. 1, 2012 р.).

З 01.08.2016 по 12.08.2016 Савчук Р. І. пройшла курси підвищення кваліфікації під час стажування в Альянс Франсез (Приватний заклад вищої освіти) у м. Париж, Французька Республіка (свідоцтво про педагогічне стажування для викладачів ВНЗ). Савчук Р. І. є також екзаменатором / коректором іспитів DELF / DALF при Французькому Інституті в Україні (свідоцтво про стажування 13.05.2014 / 20.10.2014 / 22.12.2014).

 Вибрані публікації: 

  1. Симулякризация возможных миров в нарративном пространстве французского художественного текста XX века (на материале романа А. Роб-Грийе «Dans le labyrinthe ») // Science and Education a New Dimension. Philology / ed. Dr. Xenia Vamos. Budapest, 2016. 4 (19). 53–56.  р-ISSN 2308-5258. е-ISSN 2308-1996. (The journal is listed and indexed in Index Copernicus).
  2. “Измененное сознание” писателя как знаковая доминанта нарративных стратегий в художественном текстообразовании XIX века (на примере романа Жерара де Нерваля «Aurélia ou le rêve et la vie ») // European Journal of Literature and Linguistics. Vienna : East West Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2016. № 3. P. 54–57. ISSN 2310-5720. (The journal is listed and indexed in Index Copernicus).
  3. Наративна стратегія “дзеркало” та її концептуалізація у французькому художньому текстотворенні XVIII століття // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія : зб. наук. пр. Одеса,  Вип. 26. Т. 2. С. 72–74.
  4. Теорія художнього наративу в контексті когнітивно-семіотичної інтерпретації французького прозового тексту // Science and Education a New Dimension. Philology / ed. Dr. Xenia Vamos. Budapest, 2017. V (34). Is. 124. P. 65–68. р-ISSN 2308-5258. е-ISSN 2308-1996. (The journal is listed and indexed in Index Copernicus).
  5. The main text-forming strategies in Robbe-Grillet’s novel “Dans le labyrinthe”: Narrative and semiotic implications In Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: De Gruyter Open, 2018, vol. III (1), June 2018, p. 314-364. DOI: 10.2478/lart-2018-0009 ISSN 2453-8035 (The journal is listed and indexed in Web of Science).