Савчук Руслана Іванівна

зав.какфДоктор філологічних наук, професор, професор кафедри іспанської та французької філології.

У 2001 році закінчила факультет романо-германської філології Волинського державного університету імені Лесі Українки за спеціальністю «Французька мова та література».

З 2006 по 2009 рік навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.05 – романські мови.

18 вересня 2009 року захистила кандидатську дисертацію «Оповідний простір художньої прози Ф. Саган: лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти».

Кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.05 – романські мови з 10 березня 2010 року.

Учене звання доцента по кафедрі романської філології присвоєно 26 жовтня 2012 року.

З 2013 по 2016 рік навчалася в докторантурі Київського національного лінгвістичного університету.

15 грудня 2016 року захистила докторську дисертацію «Наративні стратегії художнього текстотворення: лінгвокогнітивний і семіотичний аспекти (на матеріалі французьких прозових творів XVIII–XXI ст.).

Доктор філологічних наук із 28 лютого 2017.

З 10 травня 2017 року Савчук Руслана Іванівна є завідувачем кафедри іспанської та французької філології Київського національного лінгвістичного університету.

З 2017 р. є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.054.05 у Київському національному лінгвістичному університеті.

За наукового консультування Савчук Р. І. було підготовлено та захищено 1 кандидатську дисертацію.

За період науково-педагогічної діяльності Савчук Р. І. має 56 публікацій, з них 1 одноосібна монографія, 42 наукові праці, опубліковані у наукових фахових виданнях України та періодичних виданнях інших держав (9 статей, з них 6 надруковані у виданнях, індексованих у наукометричній базі Сopernicus), матеріали та тези міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових і науково-практичних конференцій. Савчук Р. І є також співавтором колективної монографії кафедри іспанської та французької філології: “Романські студії початку ХХІ століття: текстові концепти, наратив, можливі світи” (вип. 1, 2012 р.).

Стажування:

З 01.08.2016 по 12.08.2016 Савчук Р. І. пройшла курси підвищення кваліфікації під час стажування в Альянс Франсез (Приватний заклад вищої освіти) у м. Париж, Французька Республіка (свідоцтво про педагогічне стажування для викладачів ВНЗ).

Савчук Р. І. є також екзаменатором / коректором іспитів DELF / DALF при Французькому Інституті в Україні (свідоцтво про стажування 13.05.2014 / 20.10.2014 / 22.12.2014).

 Коло наукових інтересів:

Основні навчальні курси:

 • Перший (бакалаврський) рівень:

Практика усного та писемного мовлення французької мови.

Стилістика французької мови.

Курс за вибором з лінгвістики «Лінгвонаративна поетика художнього тексту: стиль і метод».

 •  Другий (магістерський) рівень:

Актуальні проблеми перекладознавста.

Вибрані публікації:

 1. Когнітивна наратологія в контексті нових дослідницьких орієнтирів сучасної лінгвістики тексту // Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. пр. / Відп. ред. Н. М. Корбозерова. К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. Вип. 31. C. 214–220.
 2. Наративна техніка художньої психо-оповіді // Нова філологія : зб. наук. пр. Запоріжжя : ЗНУ, 2013. № 57. С. 79–82.
 3. Наративна сценографія роману Стендаля “La Chartreuse de Parme” : лінгвокогнітивний аспект // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. Вип. 128. С. 121–126.
 4. Наративний прийом калейдоскопу як текстотвірна стратегія постмодерністської нелінеарної оповіді, центрованої на персонажеві (на матеріалі французького художнього дискурсу XXI ст.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. Луцьк : СНУ,  С. 116–120.
 5. Основні формо- й смислотвірні конституенти французького художнього наративу // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія : зб. наук. пр. Одеса, 2014. Вип. 11. Т. 2. 60–63.
 6. Особливості наративної сценографії скомплікованого типу оповіді у французькому художньому дискурсі XIX ст. // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. Вип. 721. Романо-слов’янський дискурс. Чернівці : Вид. дім “РОДОВІД”, 2014. С. 48–53.
 7. Архітектоніка й образно-стилістична своєрідність прозового твору XX ст. : наративно-поетологічний погляд на французький художній дискурс // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. Луцьк : СНУ, 2015.  № 3 (304). С. 156–162.
 8. Виписування власного “я” як основна текстотвірна стратегія французької прози кінця ХХ століття // Наукові записки. Серія “Філологічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г. В. Самойленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. Кн. 1. С. 260‒264.
 9. Історія становлення наратології : від античної поетики до нових наративних практик студіювання художнього тексту // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : Серія Філологія – Педагогіка – Психологія. К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. Вип. 31. С. 111–119.
 10. Наративна ідентичність письменника в контексті модерністського текстотворення : феномен авторської свідомості // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” : зб. наук. пр. / Укл. І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. Острог : Вид. Національного університету “Острозька академія”, 2015. Вип. 53. С. 206–209.
 11. Семантико-синтаксичні особливості французького художнього дискурсу XIX ст. крізь призму наративного студіювання прозового тексту // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” : зб. наук. пр. / Укл. І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. Острог : Вид. Національного університету “Острозька академія”, 2015. Вип. 56. С. 269–272.
 12. Творення можливих світів у наративному просторі французького прозового твору : досвід наративно-семіотичного аналізу (на матеріалі роману Ж. де Нерваля “Auréliаou le rêve et la vie”) // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія : зб. наук. пр. Одеса, 2015. Вип. 17. Т. C. 73–75.
 13. Текстотвірний принцип “наративного кільця” у форматуванні мінімалістичної оповідної реальності (на матеріалі французьких прозових творів XX–XXI століть) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка / відп. ред. Н. М. Корбозерова. К. : Логос, Вип. 27. C. 346–358.
 14. Географічні переміщення персонажів у просторі як світопороджувальні маркери можливих світів : семіотичний аспект (на матеріалі роману Ж.-М. Г. Ле Клезіо “La Quarantaine”) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : Вид. Лисенко В. Ф., 2016. Вип. 145. С. 483–488.
 15. Методологічні засади вивчення наративного текстотворення французького художнього дискурсу XVIII—XXI століть // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія :  Філологія :  зб. наук. пр. Одеса, 2016. Вип. 20. Т. C. 74–77.
 16. Семіотика творення можливих світів у наративному просторі художнього тексту : (теоретичний аспект) // Наукові записки. Серія “Філологічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя / відп. ред. проф. Г. В. Самойленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. Кн. 1. С. 229–234.
 17. Фігуративний екфрасис у семіотичному реконструюванні можливих світів (на матеріалі роману А. Роб-Грійє “Dans le labyrinthe” // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. Луцьк : СНУ,    № 6 (331). С. 145–150.
 18. Лингвокогнитивные нарративные стратегии французского художественного текстообразования XVIII – XXI веков // Когниция, коммуникация, дискурс = Когніція, комунікація, дискурс = Cognition, communication, discourse: международ. электрон. сб. науч. тр. / отв. ред. И.С. Шевченко. Харьков : Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина, 2017. Вып. 14. С. 19–35. ISSN 2218-2926 (The journal is listed and indexed in ERIH PLUS).
 19. Параграфемні засоби у французькому наративному текстотворенні кінця XX – початку XXI ст. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. пр. Луцьк : СНУ,    № 3 (352). С. 267–271.
 20. Наративні стратегії французького художнього текстотворення: лінгвокогнітивний вимір дослідження // Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київськ. нац. лінгвіст. ун-т / відп. ред. Н. М. Корбозерова. К. : Логос, 2017. Вип. 38. С. 181–184.
image-0-02-01-2d972d1f4c3624428ece2b7b0fcfffe19e4551ea99689ccfe97a2fe260bea25a-V

Альянс Франсез (Приватний заклад вищої освіти) , м. Париж, Французька Республіка

image-0-02-01-5ccbc5c85417c0b30487e0cced8f4a87ee1f3c626aaebab48b640f4be2dacc3c-V

Альянс Франсез (Приватний заклад вищої освіти) , м. Париж, Французька Республіка

Франція

Франція

image-0-02-01-606872fc604199c293c2eb4a69277c43ff4971ceb25c9de5f1b8bafc6e37b472-V

Альянс Франсез (Приватний заклад вищої освіти) , м. Париж, Французька Республіка