Науково-дослідна діяльність

 

Інформація про роботу наукових гуртків, які діють на кафедрі іспанської та французької філології

у 2019 – 2020 н. р.

№ з/ п Назва гуртка Посада, прізвище та ініціали керівника Дата, термін проведення
1 Художнє текстотворення лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти д.ф.н., проф. Кагановська О.М. 1 раз на місяць, третій вівторок місяця, 4 пара
2 Фоностилістика іспанської мови к.філол.н., проф. Скробот А.І. 1 раз на місяць, друга середа місяця, 4 пара
3 Проблеми словотвору в сучасній іспанській мові к.філол.н., доц. Редковська Т.О. 1 раз на місяць, остання п’ятниця місяця, 4 пара
4 Просодична організація текстів різних жанрів к.філол.н., доц. Наваренко І.А. 1 раз на місяць, останній вівторок місяця, 4 пара
5 Образ автора у сучасних французьких романах: композиційно-наративний та стилістико- прагматичний аспекти. к.філол.н., ст. викл. Тучкова О.О. 1 раз на місяць, остання п’ятниця місяця, 4 пара
6 Переклад як міжкультурна комунікація к.філол.н., доц. Каратєєва Г.М. 1 раз на місяць, другий четвер місяця, 4 пара
7 Мовностилістичні особливості створення художніх образів. к.філол.н., доц. Бохун Н.В. 1 раз на місяць, третій четвер місяця, 4 пара
8 Синтаксична деривація в парадигмі складного речення. к.філол.н., доц. Судорженко Г.П. 1 раз на місяць, остання середа місяця, 4 пара
9 Когнітивно-семіотичні наративні дослідження французької художньої прози. д.ф.н., проф. Савчук Р.І. 1 раз на місяць, перший четвер місяця, 4 пара
10 Можливі світи в сучасному франкомовному художньому дискурсі к.філол.н., доц. Лисенко Н.Є. 1 раз на місяць, друга середа місяця, 4 пара
11 Лінгвостилістичні особливості функціональних стилів іспанської мови ст. викл. Грабовська Н.Б. 1 раз на місяць, перший вівторок місяця, 4 пара

Науково-дослідна тема, над якою працює кафедра: «Системність одиниць романських мов: когнітивний та комунікативно-функціональний аспекти», затверджена вченою радою КНЛУ, протокол № 9 від 17 березня 2011 року. Тему перезатверджено 04 грудня 2017 р., протокол №6. Науково-дослідна робота в межах кафедральної теми здійснюватиметься викладачами, докторантами, аспірантами та студентами впродовж 10 років.

Науково-дослідна робота кафедри проводиться за спеціальністю 10.02.05 – романські мови.

У рамках кафедральної науково-дослідної теми були виконані такі докторські дисертації за спеціальністю 10.02.05 – романські мови:

 1. «Синтаксична організація сучасного французького художнього тексту: когнітивний і лінгвосинергетичний аспекти» (Філоненко Н.Г.).
 2. «Еволюція семантичного змісту мегаконцепту ІСПАНІЯ в іспанській поезії ХІІ–ХХ століть» (Настенко С.В.).
 3. «Еволюція фольклорного дискурсу Франції (формування когнітивної карти)» (Єсипович К.П.).
 4. «Наративні стратегії художнього текстотворення: лінгвокогнітивний і семіотичний аспекти (на матеріалі французьких прозових творів XVIII–XXI ст.)» (Савчук Р.І.).
 5. «Лінгвокогнітивні і лінгвокультурологічні засоби створення аксіологічної картини світу (на матеріалі французьких текстів для дітей)» (Мостова Н.А.).

У рамках кафедральної науково-дослідної теми були виконані такі кандидатські дисертації за спеціальністю 10.02.05 – романські мови:

 1. «Лінгвокогнітивні засоби творення образу жінки-політика у сучасній французькій пресі» (Лисюченко М.К.)
 2. «Мовленнєвий етикет у сучасному французькому суспільно-політичному дискурсі: лінгвокогнітивний і комунікативно-прагматичний аспекти» (Касіян Г.В.)
 3. «Гендерні ознаки образу автора у французькому жіночому автобіографічному романі: композиційно-наративний та стилістико-прагматичний аспекти» (Тучкова О.О.)
 4. «Композиційне і комунікативно-прагматичне конструювання “чорного детективу” Даніеля Пеннака» (Єрмоленко І.І.).
 5. «Лінгвокогнітивні і наративні способи відтворення внутрішнього мовлення персонажів у французьких мінімалістичних художніх текстах» (Дегтярьова Є.О.).
 6. «Лінгвосеміотичний простір французьких фольклорних текстів для дітей: структура і семантика» (Мараб’ян К.А.).
 7. «Комунікативні і прагматичні компоненти наративної структури романів Ніколя Фарга» (Горбач І.М.).
 8. «Структурно-семантичні та прагматичні типи синтаксичної компресії у французьких художніх текстах поч. ХХІ ст.» (Підгірна Н.М.).
 9. «Засоби створення комунікативно-прагматичної ситуації когнітивного дисонансу у французькому художньому мовленні» (Кравченко О.В.).
 10. «Моделі репрезентації релігійних знань в іспаномовному художньому дискурсі» (Сидоренко І.А.).
 11. «Лексика азартних ігор у сучасній іспанській мові: лексико-семантичний та когнітивно-прагматичний аспекти» (Бобчинець Л.І.).
 12. «Англіцизми в сучасному іспанському туристичному дискурсі: структура, семантика, прагматика» (Кульбіда Д.П.).
 13. «Фреймова пропозиціонально-семантична організація лексико-словотвірних гнізд з вершиною імені тварин та рослин в італійській мові» (Куранда В.В.).
 14. «Наративна структура художнього тексту: лінгвокогнітивний і комунікативний аспекти (на матеріалі прозових творів Н. Саррот та А. Роб-Грійє)» (Мамосюк О.С.).
 15. «Метафорична модель реальне – ірреальне у наративній структурі іспанських романів ХХ–ХХІ століття» (Сутуліна Л.Г.).
 16. «Мовлення персонажів у французькій драматургії сюрреалізму: лінгвосеміотичний, соціо- та психолінгвістичний аспекти» (Любарець І.А.).
 17. «Засоби створення комунікативно-прагматичної ситуації когнітивного дисонансу у французькому художньому мовленні» (Кравченко О.В.).
 18. «Англіцизми в сучасному іспанському туристичному дискурсі: структура, семантика, прагматика» (Кульбіда Д.П.).
 19. «Наративна структура художнього тексту: лінгвокогнітивний і комунікативний аспекти (на матеріалі прозових творів Н. Саррот та А. Роб-Грійє)» (Мамосюк О.С.).

У рамках кафедральної науково-дослідної теми виконуються такі докторські дисертації за спеціальністю 10.02.05 – романські мови:

 1. Докторантка ІІІ р.н. Тарасова О.А. «Еволюція художніх концептів у французькому віршованому дискурсі доби модернізму: досвід лінгвокогнітивного дослідження».
 2. Докторантка ІІІ р.н. Глущук-Олея Г.І. «Заперечення в іспанській мові: синхронічний та діахронічні аспекти (на матеріалі літератури XII–XXст.)».

У рамках кафедральної науково-дослідної теми виконуються такі кандидатські дисертації за спеціальністю 10.02.05 – романські мови:

 1. Аспірантка ІІ р.н. Бикова А.А. «Структурно-семантична та комунікативно-прагматична адаптація англійських запозичень у сучасній італійській мові», науковий керівник  д.ф.н., проф. Данилич В.С.
 2. Аспірантка ІІІ р.н. Бруско Г.А. «Семантичний розвиток англомовних запозичень у франкомовній Інтернет комунікації», науковий керівник  д.ф.н., проф. Кагановська О.М.
 3. Аспірантка ІІІ р.н. Ал Касем (Наумова) В.Ю. «Еволюція літерних знаків у середньо французькій мові XIV–XVстоліть: фонографічний й ідеографічний аспекти», науковий керівник д.ф.н., проф. Сидельникова Л.В.
 4. Аспірантка І р.н. Ликова К.І. «Мовностилістичні засоби представлення мовної особистості в іспанських художніх творах сучасності», науковий керівник  д.ф.н., проф. Данилич В.С.

Профілі в Google Академії викладачів кафедри іспанської та французької філології

ПІБ Веб-адреса авторського профілю у Google ScholarResearcher IDORCHID
1 Савчук Руслана Іванівна https://scholar.google.com.ua/citations?user=k4kCWBAAAAAJ&hl=ru
2 Кагановська Олена Марківна https://scholar.google.com.ua/citations?user=Rs29rYUAAAAJ&hl=ru
3 Каратєєва Ганна Михайлівна https://scholar.google.com.ua/citations?user=U4lS1wMAAAAJ&hl=ru
4 Лисенко Надія Євгеніївна https://scholar.google.com.ua/citations?user=XYcVp-QAAAAJ&hl=ru
5 Тучкова Олена Олександрівна https://scholar.google.com.ua/citations?user=WzgLsLIAAAAJ&hl=ru
6 Бохун Наталія Віталіївна https://scholar.google.com.ua/citations?user=31IGAFAAAAAJ&hl=ru
7 Наваренко Інна Анатоліївна https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=XkEThRUAAAAJ&view_op=list_works
8 Сидельникова Лариса Вікторівна https://scholar.google.com.ua/citations?user=xyGgO5wAAAAJ&hl=ru

На кафедрі іспанської та французької філології упродовж 2018/2019 навчального року працюють такі наукові секції:

№ з/п Назва гуртка Посада, прізвище та ініціали керівника Кількість студентів гуртка Дата, термін проведення
1 Художнє текстотворення лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти д.ф.н., проф. Кагановська О. М. 14 1 раз на місяць, третій вівторок місяця, 4 пара
2 Фоностилістика іспанської мови к.філол.н., проф. Скробот А. І. 15 1 раз на місяць, друга середа місяця, 4 пара
3 Проблеми словотвору в сучасній іспанській мові к.філол.н., доц. Редковська Т. О. 17 1 раз на місяць, остання  середа місяця, 4 пара
4 Особливості перекладу текстів різних жанрів к.філол.н., доц. Наваренко І. А. 14 1 раз на місяць, останній вівторок місяця, 4 пара
5 Образ автора у сучасних французьких романах: композиційно-наративний та стилістико- прагматичний аспекти. к.філол.н., доц.Тучкова О. О. 12 1 раз на місяць, останній четвер місяця, 4 пара
6 Переклад як міжкультурна комунікація к.філол.н., доц.Каратєєва Г. М. 13 1 раз на місяць, другий четвер місяця, 4 пара
7 Мовностилістичні особливості створення художніх образів. к.філол.н., доц.Бохун Н. В. 17 1 раз на місяць, третій четвер місяця, 4 пара
8 Синтаксична деривація в парадигмі складного речення. к.філол.н., доц.Судорженко Г. П. 15 1 раз на місяць, останній вівторок місяця, 4 пара
9 Когнітивно-семіотичні та наративні дослідження французької художньої прози. д.ф.н., проф.Савчук Р. І. 16 1 раз на місяць, перший четвер місяця, 4 пара
10 Можливі світи в сучасному франкомовному художньому дискурсі к.філол.н., доц.Лисенко Н. Є. 13 1 раз на місяць, другий четвер місяця, 4 пара
11 Лінгвостилістичні особливості функціональних стилів іспанської мови Ст. викладач Грабовська Н. Б. 12 1 раз на місяць, перший вівторок місяця, 4 пара