Науково-дослідна діяльність

 

Про виконання науково-дослідної роботи

кафедрою іспанської та французької філології у 2020 р.

 Кількісний та якісний склад кафедри

Всього: 20 (з них штатних працівників – 20, сумісників – 0), докт. наук, проф. – 3 (з них штатних – 3, сумісників – 0), канд. наук. – 14 (з них штатних – 14, сумісників – 0), молодих вчених всього: 2 (з них штатних – 2, сумісників – 0), канд. наук. – 2 (з них штатних – 2, сумісників – 0), аспіранти – 3 (з них штатних –, сумісників – 0), докторанти – 0 (з них штатних –0, сумісників – 0), без ступеня, не включаючи аспірантів – 3 (з них штатних – 3, сумісників – 0).

ПІБ Посада Науковий ступінь, вчене звання Штатний

чи

сумісник

(внутрішній

чи

зовнішній)

 

1. Веб-адреса авторського профілю у Google Scholar

2. Author ID

3. Researcher ID

4. ORCHID

5. hindex у БД Scopus

6. h-index  у БД Web of Science

7. h-index Goole Scholar

Примітка

(декретна

відпустка,

тощо)

 

1 Савчук

Руслана

Іванівна

завідувач

кафедри

доктор

філологічних

наук,

професор

штатний https://scholar.google.com.ua/citations?user=k4kCWBAAAAAJ&hl=ru

ResearcherID M-5663-2018

https://orcid.org/0000-0001-335-1639

 
2 Кагановська

Олена

Марківна

професор кафедри доктор

філологічних

наук,

професор

штатний https://scholar.google.com.ua/citations?user=Rs29rYUAAAAJ&hl=ru  
3 Сидельникова

Лариса

Вікторівна

професор кафедри доктор

філологічних

наук,

професор

штатний https://scholar.google.com.ua/citations?user=xyGgO5wAAAAJ&hl=ru  
4 Бохун Наталія

Віталіївна

доцент кафедри кандидат

філологічних

наук

штатний https://scholar.google.com.ua/citations?user=31IGAFAAAAAJ&hl=ru  
5 Бруско Ганна Антонівна викладач кафедри кандидат

філологічних

наук

штатний    
6 Вітомська Надія Матвіївна доцент кафедри кандидат

філологічних

наук, доцент

штатний    
7 Грабовська Наталія Борисівна старший викладач кафедри штатний    
8 Грекова Марія Андріївна старший викладач кафедри штатний    
9 Єрьоміна Олена Юріївна доцент кафедри кандидат

філологічних

наук

штатний    
10 Каратєєва

Ганна

Михайлівна

доцент кафедри кандидат

філологічних

наук, доцент

штатний https://scholar.google.com.ua/citations?user=U4lS1wMAAAAJ&hl=ru  
11 Кромбет Ольга Володимирівна доцент кафедри кандидат

філологічних

наук, доцент

штатний    
12 Лемешко Людмила Сергіївна доцент кафедри кандидат

філологічних

наук, доцент

штатний    
13 Лисенко Надія Євгенівна доцент кафедри кандидат

філологічних

наук, доцент

штатний https://scholar.google.com.ua/citations?user=XYcVp-QAAAAJ&hl=ru  
14 Наваренко

Інна

Анатоліївна

доцент кафедри кандидат

філологічних

наук

штатний https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=XkEThRUAAAAJ&view_op=list_works  
15 Редковська Тетяна Олександрівна доцент кафедри кандидат

філологічних

наук, доцент

штатний    
16 Скробот Алла Іванівна професор кафедри кандидат

філологічних

наук, доцент

штатний    
17 Стеценко Анастасія Сергіївна викладач кафедри кандидат

філологічних

наук

штатний    
18 Стрельник Ольга Олександрівна викладач кафедри штатний    
19 Судорженко Галина Петрівна доцент кафедри кандидат

філологічних

наук

штатний    
20 Тучкова Олена

Олександрівна

доцент кафедри кандидат

філологічних

наук, доцент

штатний https://scholar.google.com.ua/citations?user=WzgLsLIAAAAJ&hl=ru  
 1. Сумарний h-індекс членів кафедри згідно з БД Google Scholar: 14
 1. Колектив кафедри працює над виконанням колективної науково-дослідної теми «Системність одиниць романських мов: когнітивний та комунікативно-функціональний аспекти», яка була перезатверджена вченою радою КНЛУ, протокол №6 від 04 грудня 2017 р. Науково-дослідна робота кафедри проводиться за спеціальностями 10.02.05 – романські мови та 10.02.16 – перекладознавство. Кафедральна науково-дослідна тема була затверджена 26.12.2017 р. в УкрІНТЕІ (номер реєстрації 0117U005462).

У рамках кафедральної науково-дослідної теми завершено виконання 1 докторської дисертації за спеціальністю 10.02.05 – романські мови:

 1. Буць Ж.В. «Технології маніпулювання у наративному просторі сучасної французької прози», науковий керівник  – д.ф.н., проф. Кагановська О.М.

У рамках кафедральної науково-дослідної теми виконуються такі кандидатські дисертації за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство:

 1. Аспірантка ІІІ р.н. Волинець Н. В. «Міфологічні інтертексти в сучасній іспанській прозі та особливості їх перекладу українською мовою», науковий керівник – д.ф.н., проф. Попович М. М.
 2. Аспірантка ІІІ р.н. Бумар К. С. «Лінгвокультурна адаптація соціально-маркованої

лексики сучасної італійської художньої прози (на матеріалі перекладів Андре Каміреллі та Роберто Савіяно українською мовою)», науковий керівник – д.ф.н., проф. Філоненко Н. Г.

У рамках кафедральної науково-дослідної теми виконуються такі кандидатські дисертації за спеціальністю 10.02.05 – романські мови:

 1. Аспірантка IV р.н. Ликова К. І. «Мовностилістичні засоби представлення мовної особистості в іспанських художніх творах сучасності», науковий керівник  д.ф.н., проф. Данилич В.С. (декретна відпустка з вересня 2020 р.).

Інформація про результати науково-дослідної роботи на кафедрі іспанської та французької філології у межах робочого часу викладачів у 2020 р.

 

Назва кафедри Назва кафедральної науково-дослідної роботи Науковий керівник Сформулювати конкретний отриманий науковий результат, його новизну

 

Значимість та практичне застосування отриманого результату

1 Кафедра іспанської та французької філології Системність одиниць романських мов: когнітивний та комунікативно-функціональний аспекти Зав. кафедри Савчук Р.І. 1. Опубліковано 1 статтю  у виданнях, що індексовано в НБД Web of Science.

2. 1) Опубліковано 2 статті у фахових виданнях України категорії Б (які також входять до НБД Index Copernicus).

2) Прийнято до друку 4 статті у фахових виданнях України категорії Б (які також входять до НБД Index Copernicus).

 3) Опубліковано 2 статті у вітчизняному науковому журналі (який також входить до НБД Index Copernicus).

3. 1) Взято участь в 1 міжнародній конференції за кордоном (у дистанційному режимі) – Туреччина (2-nd International Congress on Academic Studies in Philology (BICOASP) (2–5 September 2020, Bandirma, Turkey) та 2 міжнародних конференціях в Україні (КНЛУ, Волинський НУ імені Лесі Українки; франкофонну конференцію у Львові було перенесено на 2021 р.).

2) Опубліковано 60 тез у збірниках тез міжнародних наукових конференцій за кордоном (2 тез доповідей) та в Україні (58 тез доповідей).

 1. При кафедрі іспанської та французької філології розробляються три наукові напрями, очолювані провідними науковцями кафедри та Університету.

Одним із напрямів роботи проф. Кагановської О.М. є дослідження художнього тексту на сучасному етапі розвитку лінгвопоетики, когнітивної поетики та лінгвонаратології. Під керівництвом проф. Кагановської О.М. здійснено укладання двох випусків колективної монографії «Романські студії початку ХХІ століття: текстові концепти, наратив, можливі світи»   (2012 р.) та «Романські студії початку ХХІ століття: когнітивна поетика, історіографія, синтаксис» (2014 р.). Укладено та опубліковано третій випуск колективної монографії, до роботи над якою залучені д.ф.н., проф. Філоненко Н.Г. та д.ф.н., проф. Савчук Р.І. Професор Кагановська О.М. є членкинею наукового комітету з відбору публікацій до збірки наукових праць за результатами Міжнародного Франкофонного колоквіуму в Україні, який проводиться щорічно за підтримки Посольства Французької республіки в Україні, Французького Інституту в Україні та Міжнародної Університетської Агенції Франкофонії «Мови, Науки та Практики». Крім того, проф. Кагановська О.М. є членкинею спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02, а також членкинею спеціалізованої вченої ради Д 26.054.01 при Київському національному лінгвістичному університеті.

Науковий напрям, очолюваний проф. Сидельникової Л.В., продовжує традиції академічної школи з історії розвитку романських мов, зокрема в аспекті діахронії французького письма. Професор Сидельникова Л.В. є членкинею наукового комітету з відбору публікацій до збірки наукових праць за результатами Міжнародного Франкофонного колоквіуму в Україні, який проводиться щорічно за підтримки Посольства Французької республіки в Україні, Французького Інституту в Україні та Міжнародної Університетської Агенції Франкофонії «Мови, Науки та Практики» та членкинею спеціалізованих учених рад Д 26.054.01 і Д 26.054.02 при Київському національному лінгвістичному університеті.

У межах наукового напряму, очолюваного проф. Скробот А.І., розробляється проблематика сучасних тенденцій розвитку експериментальної фонетики у романському науковому світі. Професор Скробот А.І. активно керує науковою роботою студентів факультету романської філології і перекладу відділення іспанської мови.

 1. Найважливіші наукові та науково-методичні праці, видані у 2020 р. (монографії (в Україні, за кордоном), підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації, статті (в Україні, за кордоном, у міжнародних наукометричних базах):
 2. Савчук, Р. І. (2020). Семіотико-наративні механізми творення текстових можливих світів у французькому художньому наративі XX – поч. XXI ст. Актуальні питання гуманітарних наук: Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 28 (3), 2020, 70–76. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.3/28.208742 (The journal is listed and indexed in Index Copernicus, фахове видання України, категорія Б).
 3. Savchuk, R. (2020). Vers la poétique du récit : les enjeux de la narrotologie linguistique. Вісник Київського національного лінгвістичного університету (прийнято до друку). (The journal is listed and indexed in Index Copernicus, фахове видання, категорія Б).
 4.        Лисенко, Н. Є. (2020). Світотвірний потенціал алюзії у французькій постмодерній малій прозі (на матеріалі оповідань Б. Вербера). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, Одеса: МГУ, 45 (прийнято до друку). (The journal is listed and indexed in Index Copernicus, фахове видання, категорія Б).
 1. Форми і результати підвищення кваліфікації викладачів, у тому числі і в зарубіжних закладах. Відрядження викладачів до ЗВО України та інших країн.
ПІБ Посада Відомості про підвищення кваліфікації викладача
Назва програми Кредити (години) Термін проходження Найменування закладу Країна Вид документа, серія та номер Дата видачі
1 Тучкова О.О. доцент кафедри наукове стажування «Internationalization of higher education» 4 кредити (120 годин) 23.06.2020 р. – 15.06.2020 р. Collegium Civitas Республіка Польща, м. Варшава сертифікат № 77/2020 15.07.2020 р.
2 Тучкова О.О. доцент кафедри Favoriser les pratiques ludiques et créatives;

Concevoir des activités à partir de documents authentiques

15 годин 27.06.2020 р. – 14.08.2020 р. Центр прикладної лінгвістики в Університеті Франш Конт Французька республіка, м. Безансон атестаційний документ 14.08.2020 р.
3 Савчук Р.І. завідувач кафедри науково-педагогічне стажування «Організація освітнього процесу в галузі філологічних наук в Україні та країнах ЄС» 6 кредитів (120 годин) 24.08.2020 р. – 02.10.2020 р. Веренціанський університет Ка’Фоскарі Італійська республіка, м. Венеція сертифікат № FSI-24245-CaF 02.10.2020 р.
 1. Науково-дослідна робота студентів:

На кафедрі іспанської та французької філології у 2020 календарному році працюють такі наукові секції:

№ з/п Назва гуртка Посада, прізвище та ініціали керівника Кількість студентів гуртка Дата, термін проведення
         1 Художнє текстотворення лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти д.ф.н.,  проф.

Кагановська О. М.

14 1 раз на місяць, третій вівторок місяця, 4 пара
22 Фоностилістика іспанської мови к.філол.н., проф.

Скробот А. І.

15 1 раз на місяць, друга середа місяця, 4 пара
3

3

Проблеми словотвору в сучасній іспанській мові к.філол.н., доц.

Редковська Т. О.

17 1 раз на місяць, остання  середа місяця, 4 пара
4

4

Особливості перекладу текстів різних жанрів к.філол.н., доц.

Наваренко І. А.

14 1 раз на місяць, останній вівторок місяця, 4 пара
5

5

Образ автора у сучасних французьких романах: композиційно-наративний та стилістико-прагматичний аспекти. к.філол.н., доц.

Тучкова О. О.

12 1 раз на місяць, останній четвер місяця, 4 пара
6

6

Переклад як міжкультурна комунікація к.філол.н., доц.

Каратєєва Г. М.

13 1 раз на місяць, другий четвер місяця, 4 пара
7

7

Мовностилістичні особливості створення художніх образів к.філол.н., доц.

Бохун Н. В.

17 1 раз на місяць, третій четвер місяця, 4 пара
8

8

Синтаксична деривація в парадигмі складного речення к.філол.н., доц.

Судорженко Г. П.

15 1 раз на місяць, останній вівторок місяця, 4 пара
9

9

Когнітивно-семіотичні та наративні дослідження французької художньої прози д.ф.н., проф.

Савчук Р. І.

14 1 раз на місяць, перший четвер місяця, 4 пара
1

10

Можливі світи в сучасному франкомовному художньому дискурсі к.філол.н., доц.

Лисенко Н. Є.

13 1 раз на місяць, другий четвер місяця, 4 пара
1

11

Лінгвостилістичні особливості функціональних стилів іспанської мови ст. викладач

Грабовська Н. Б.

12 1 раз на місяць, перший вівторок місяця, 4 пара

Кількість публікацій студентів кафедри іспанської та французької філології у 2020 календарному році – 42, з них тези – 42.

Кількість студентських виступів на наукових конференціях: 42 (“Ad orbem per linguas. До світу через мови”. Міжнар. наук.-практ. конф. “Світ як інтертекст”, 17 – 18 червня 2020 р. К.: Вид. центр КНЛУ, 2020).

Колектив кафедри наполегливо працює над підвищенням якості підготовки майбутніх фахівців, підтримуючи і мотивуючи студентську наукову роботу. Провідні викладачі кафедри пропонують надзвичайно широку і мало досліджену тематику курсових і кваліфікаційних робіт магістра.

Також стимулювання активної навчальної та творчо-пізнавальної діяльності студентів здійснюється через підвищення мотивації та відповідальності студентів за результати навчальної діяльності.

Викладачі кафедри слідкують за тим, щоб усі освітні компоненти, задекларовані в освітніх програмах, у повній мірі відповідали студентоцентрованому підходу та враховували принципи академічної свободи здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями, а також були направлені на дотримання студентами принципів академічної доброчесності і забезпечували загальнонаукові, мовні, лінгвістичні, перекладацькі, соціальні та методологічні компетентності здобувачів вищої освіти.

 1. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених.
Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях Кількість молодих учених, які працюють на кафедрі Відсоток молодих учених кафедри, які залишаються у закладі вищої освіти після закінчення аспірантури
1 2 2 65 %
 1. Наукове на науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями.

 

Країна партнер Установа-партнер Тема співробітництва Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії Практичні результати від співробітництва
Французька республіка Посольство Французької республіки в Україні, Французький Інститут в Україні Співробітництво реалізується за програмою дистанційного навчання Profle+ (професійна підготовка майбутніх викладачів французької мови як іноземної).

Термін реалізації грантової програми 15.10.2020 р. – 15.02.2021 р.

грантова програма від посольства Французької республіки в Україні За результатами участі в програмі студенти отримують диплом про участь у програмі Profle+.

Учасники програми:

Викладачі кафедри: к.ф.н., доц. Каратєєва Г.М.

Студенти факультету романської філології і перекладу: Пилипишина М. (МСОф02-20), Бабуріна І. (МЛф06-17), Лінчевська А. (МЛф06-17), Фесенко А. (МЛф06-17), Удотов А. (МЛф06-17), Трофимюк Д. (МЛф06-17), Пономаренко С. (МЛф07-17), Сьомка В. (МЛф06-17), Голячук С. (СОф02-17), Бурка Л. (СОф02-17).

Інформація про роботу наукових гуртків, які діють на кафедрі іспанської та французької філології

у 2019 – 2020 н. р.

№ з/ п Назва гуртка Посада, прізвище та ініціали керівника Дата, термін проведення
1 Художнє текстотворення лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти д.ф.н., проф. Кагановська О.М. 1 раз на місяць, третій вівторок місяця, 4 пара
2 Фоностилістика іспанської мови к.філол.н., проф. Скробот А.І. 1 раз на місяць, друга середа місяця, 4 пара
3 Проблеми словотвору в сучасній іспанській мові к.філол.н., доц. Редковська Т.О. 1 раз на місяць, остання п’ятниця місяця, 4 пара
4 Просодична організація текстів різних жанрів к.філол.н., доц. Наваренко І.А. 1 раз на місяць, останній вівторок місяця, 4 пара
5 Образ автора у сучасних французьких романах: композиційно-наративний та стилістико- прагматичний аспекти. к.філол.н., ст. викл. Тучкова О.О. 1 раз на місяць, остання п’ятниця місяця, 4 пара
6 Переклад як міжкультурна комунікація к.філол.н., доц. Каратєєва Г.М. 1 раз на місяць, другий четвер місяця, 4 пара
7 Мовностилістичні особливості створення художніх образів. к.філол.н., доц. Бохун Н.В. 1 раз на місяць, третій четвер місяця, 4 пара
8 Синтаксична деривація в парадигмі складного речення. к.філол.н., доц. Судорженко Г.П. 1 раз на місяць, остання середа місяця, 4 пара
9 Когнітивно-семіотичні наративні дослідження французької художньої прози. д.ф.н., проф. Савчук Р.І. 1 раз на місяць, перший четвер місяця, 4 пара
10 Можливі світи в сучасному франкомовному художньому дискурсі к.філол.н., доц. Лисенко Н.Є. 1 раз на місяць, друга середа місяця, 4 пара
11 Лінгвостилістичні особливості функціональних стилів іспанської мови ст. викл. Грабовська Н.Б. 1 раз на місяць, перший вівторок місяця, 4 пара

Науково-дослідна тема, над якою працює кафедра: «Системність одиниць романських мов: когнітивний та комунікативно-функціональний аспекти», затверджена вченою радою КНЛУ, протокол № 9 від 17 березня 2011 року. Тему перезатверджено 04 грудня 2017 р., протокол №6. Науково-дослідна робота в межах кафедральної теми здійснюватиметься викладачами, докторантами, аспірантами та студентами впродовж 10 років.

Науково-дослідна робота кафедри проводиться за спеціальністю 10.02.05 – романські мови.

У рамках кафедральної науково-дослідної теми були виконані такі докторські дисертації за спеціальністю 10.02.05 – романські мови:

 1. «Синтаксична організація сучасного французького художнього тексту: когнітивний і лінгвосинергетичний аспекти» (Філоненко Н.Г.).
 2. «Еволюція семантичного змісту мегаконцепту ІСПАНІЯ в іспанській поезії ХІІ–ХХ століть» (Настенко С.В.).
 3. «Еволюція фольклорного дискурсу Франції (формування когнітивної карти)» (Єсипович К.П.).
 4. «Наративні стратегії художнього текстотворення: лінгвокогнітивний і семіотичний аспекти (на матеріалі французьких прозових творів XVIII–XXI ст.)» (Савчук Р.І.).
 5. «Лінгвокогнітивні і лінгвокультурологічні засоби створення аксіологічної картини світу (на матеріалі французьких текстів для дітей)» (Мостова Н.А.).

У рамках кафедральної науково-дослідної теми були виконані такі кандидатські дисертації за спеціальністю 10.02.05 – романські мови:

 1. «Лінгвокогнітивні засоби творення образу жінки-політика у сучасній французькій пресі» (Лисюченко М.К.)
 2. «Мовленнєвий етикет у сучасному французькому суспільно-політичному дискурсі: лінгвокогнітивний і комунікативно-прагматичний аспекти» (Касіян Г.В.)
 3. «Гендерні ознаки образу автора у французькому жіночому автобіографічному романі: композиційно-наративний та стилістико-прагматичний аспекти» (Тучкова О.О.)
 4. «Композиційне і комунікативно-прагматичне конструювання “чорного детективу” Даніеля Пеннака» (Єрмоленко І.І.).
 5. «Лінгвокогнітивні і наративні способи відтворення внутрішнього мовлення персонажів у французьких мінімалістичних художніх текстах» (Дегтярьова Є.О.).
 6. «Лінгвосеміотичний простір французьких фольклорних текстів для дітей: структура і семантика» (Мараб’ян К.А.).
 7. «Комунікативні і прагматичні компоненти наративної структури романів Ніколя Фарга» (Горбач І.М.).
 8. «Структурно-семантичні та прагматичні типи синтаксичної компресії у французьких художніх текстах поч. ХХІ ст.» (Підгірна Н.М.).
 9. «Засоби створення комунікативно-прагматичної ситуації когнітивного дисонансу у французькому художньому мовленні» (Кравченко О.В.).
 10. «Моделі репрезентації релігійних знань в іспаномовному художньому дискурсі» (Сидоренко І.А.).
 11. «Лексика азартних ігор у сучасній іспанській мові: лексико-семантичний та когнітивно-прагматичний аспекти» (Бобчинець Л.І.).
 12. «Англіцизми в сучасному іспанському туристичному дискурсі: структура, семантика, прагматика» (Кульбіда Д.П.).
 13. «Фреймова пропозиціонально-семантична організація лексико-словотвірних гнізд з вершиною імені тварин та рослин в італійській мові» (Куранда В.В.).
 14. «Наративна структура художнього тексту: лінгвокогнітивний і комунікативний аспекти (на матеріалі прозових творів Н. Саррот та А. Роб-Грійє)» (Мамосюк О.С.).
 15. «Метафорична модель реальне – ірреальне у наративній структурі іспанських романів ХХ–ХХІ століття» (Сутуліна Л.Г.).
 16. «Мовлення персонажів у французькій драматургії сюрреалізму: лінгвосеміотичний, соціо- та психолінгвістичний аспекти» (Любарець І.А.).
 17. «Засоби створення комунікативно-прагматичної ситуації когнітивного дисонансу у французькому художньому мовленні» (Кравченко О.В.).
 18. «Англіцизми в сучасному іспанському туристичному дискурсі: структура, семантика, прагматика» (Кульбіда Д.П.).
 19. «Наративна структура художнього тексту: лінгвокогнітивний і комунікативний аспекти (на матеріалі прозових творів Н. Саррот та А. Роб-Грійє)» (Мамосюк О.С.).

У рамках кафедральної науково-дослідної теми виконуються такі докторські дисертації за спеціальністю 10.02.05 – романські мови:

 1. Докторантка ІІІ р.н. Тарасова О.А. «Еволюція художніх концептів у французькому віршованому дискурсі доби модернізму: досвід лінгвокогнітивного дослідження».
 2. Докторантка ІІІ р.н. Глущук-Олея Г.І. «Заперечення в іспанській мові: синхронічний та діахронічні аспекти (на матеріалі літератури XII–XXст.)».

У рамках кафедральної науково-дослідної теми виконуються такі кандидатські дисертації за спеціальністю 10.02.05 – романські мови:

 1. Аспірантка ІІ р.н. Бикова А.А. «Структурно-семантична та комунікативно-прагматична адаптація англійських запозичень у сучасній італійській мові», науковий керівник  д.ф.н., проф. Данилич В.С.
 2. Аспірантка ІІІ р.н. Бруско Г.А. «Семантичний розвиток англомовних запозичень у франкомовній Інтернет комунікації», науковий керівник  д.ф.н., проф. Кагановська О.М.
 3. Аспірантка ІІІ р.н. Ал Касем (Наумова) В.Ю. «Еволюція літерних знаків у середньо французькій мові XIV–XVстоліть: фонографічний й ідеографічний аспекти», науковий керівник д.ф.н., проф. Сидельникова Л.В.
 4. Аспірантка І р.н. Ликова К.І. «Мовностилістичні засоби представлення мовної особистості в іспанських художніх творах сучасності», науковий керівник  д.ф.н., проф. Данилич В.С.

Профілі в Google Академії викладачів кафедри іспанської та французької філології

ПІБ Веб-адреса авторського профілю у Google ScholarResearcher IDORCHID
1 Савчук Руслана Іванівна https://scholar.google.com.ua/citations?user=k4kCWBAAAAAJ&hl=ru
2 Кагановська Олена Марківна https://scholar.google.com.ua/citations?user=Rs29rYUAAAAJ&hl=ru
3 Каратєєва Ганна Михайлівна https://scholar.google.com.ua/citations?user=U4lS1wMAAAAJ&hl=ru
4 Лисенко Надія Євгеніївна https://scholar.google.com.ua/citations?user=XYcVp-QAAAAJ&hl=ru
5 Тучкова Олена Олександрівна https://scholar.google.com.ua/citations?user=WzgLsLIAAAAJ&hl=ru
6 Бохун Наталія Віталіївна https://scholar.google.com.ua/citations?user=31IGAFAAAAAJ&hl=ru
7 Наваренко Інна Анатоліївна https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=XkEThRUAAAAJ&view_op=list_works
8 Сидельникова Лариса Вікторівна https://scholar.google.com.ua/citations?user=xyGgO5wAAAAJ&hl=ru

На кафедрі іспанської та французької філології упродовж 2018/2019 навчального року працюють такі наукові секції:

№ з/п Назва гуртка Посада, прізвище та ініціали керівника Кількість студентів гуртка Дата, термін проведення
1 Художнє текстотворення лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти д.ф.н., проф. Кагановська О. М. 14 1 раз на місяць, третій вівторок місяця, 4 пара
2 Фоностилістика іспанської мови к.філол.н., проф. Скробот А. І. 15 1 раз на місяць, друга середа місяця, 4 пара
3 Проблеми словотвору в сучасній іспанській мові к.філол.н., доц. Редковська Т. О. 17 1 раз на місяць, остання  середа місяця, 4 пара
4 Особливості перекладу текстів різних жанрів к.філол.н., доц. Наваренко І. А. 14 1 раз на місяць, останній вівторок місяця, 4 пара
5 Образ автора у сучасних французьких романах: композиційно-наративний та стилістико- прагматичний аспекти. к.філол.н., доц.Тучкова О. О. 12 1 раз на місяць, останній четвер місяця, 4 пара
6 Переклад як міжкультурна комунікація к.філол.н., доц.Каратєєва Г. М. 13 1 раз на місяць, другий четвер місяця, 4 пара
7 Мовностилістичні особливості створення художніх образів. к.філол.н., доц.Бохун Н. В. 17 1 раз на місяць, третій четвер місяця, 4 пара
8 Синтаксична деривація в парадигмі складного речення. к.філол.н., доц.Судорженко Г. П. 15 1 раз на місяць, останній вівторок місяця, 4 пара
9 Когнітивно-семіотичні та наративні дослідження французької художньої прози. д.ф.н., проф.Савчук Р. І. 16 1 раз на місяць, перший четвер місяця, 4 пара
10 Можливі світи в сучасному франкомовному художньому дискурсі к.філол.н., доц.Лисенко Н. Є. 13 1 раз на місяць, другий четвер місяця, 4 пара
11 Лінгвостилістичні особливості функціональних стилів іспанської мови Ст. викладач Грабовська Н. Б. 12 1 раз на місяць, перший вівторок місяця, 4 пара