Лисенко Надія Євгенівна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іспанської та французької філології.  

У 1997 р. закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, має диплом із відзнакою за спеціальністю “Французька мова і українська мова та література”.

У 2001–2004 рр. навчалась в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 10.02.05 – романські мови.

У 2004 р. отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук, захистивши дисертацію «Лінгвокогнітивний та комунікативний аспекти внутрішнього мовлення персонажів (на матеріалі художньої прози Ф.Моріака)». У 2006 р. присвоєно вчене звання доцента.

З вересня 2010 р. – дотепер – доцент кафедри іспанської та французької філології КНЛУ.

Автор 33 публікацій, з них 30 – наукових та 3 – навчально-методичного характеру, у тому числі 14 наукових публікацій у провідних фахових виданнях України, 2 навчальні посібники з грифом МОН України.

Коло наукових інтересів:

 • когнітивна лінгвістика;
 • психолінгвістика;
 • когнітивна поетика;
 • семантика художнього тексту.

Основні навчальні курси:

перший (бакалаврський) рівень:

денна форма навчання:

 • лексикологія французької мови;
 • практика усного та писемного мовлення французької мови;

заочна форма навчання:

 • практика усного та писемного мовлення французької мови;
 • теоретична фонетика французької мови;
 • практична фонетика французької мови;
 • практична граматика французької мови;
 • основи академічного письма (дисципліна за вибором із фаху).

Вибрані публікації:

 Наукові праці:

 1. Можливі світи у світлі філософських і лінгвістичних наукових підходів // Нова філологія : зб. наук. пр. Запоріжжя : ЗНУ, 2012. № 54 С. 169–176.
 2. Можливі світи в художньому текстовому макрокосмі (на матеріалі творів М. Леві та Е.-Е. Шмітта) // Романські студії початку ХХІ століття: текстові концепти, наратив, можливі світи : колектив. монографія /  О. М. Кагановська, Г. М. Каратєєва, Р. І. Савчук та ін. К. : Вид. центр КНЛУ, 2012. С. 158–180.
 3. Специфіка референційності художнього можливого світу // Матеріали міжнародної науково- практичної конференції “Україна і світ: діалог мов та культур”, 28–30 берез. 2017 р. / Київ. нац. лінгв. ун-т. К. : Вид. центр КНЛУ, 2017. С. 509–511.
 4. Способи конструювання гіпотетично-фантастичного можливого світу в оповіданнях Бернара Вербера (на матеріалі збірки «L’arbre des possibles») // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : «Філологія» : зб. наук. пр. Одеса : МГУ, 2017. Вип. 27. Т. 2. С. 72–74. (The journal is listed and indexed in Index Copernicus).
 5. Референційність авторських новотворів у можливих світах Бернара Вербера (на матеріалі збірки оповідань « L’arbre des possibles » // Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції романістів “Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства”, 5–6 жовт. 2017 р. / Чернів. нац. ун-т. Чернівці : ЧНУ, 2017.
  С. 66–68.
 6. Художньо відтворене внутрішнє мовлення як персонажний можливий світ // Матеріали міжнародної науково- практичної конференції “Україна і світ: діалог мов та культур”, (11–13 квіт. 2018 р.) / Київ. нац. лінгв. ун-т. К. : Вид. центр КНЛУ, 2018.

 Навчально-методичні праці:

 1. Французька мова як друга іноземна = Le francais langue seconde : навч.посіб. К. : КНТЕУ, 2006. 203 с. ISBN 966-629-235-1.
 2. Французька мова комерційної діяльності = Le francais du commerce : навч. посіб. К. : КНТЕУ, 2009. 339 с. ISBN 978-966-629-380-3.